·         برگزاري جلسات شوراي انضباطي تجديد نظر دانشجويان در سال 94

 

-         اولين جلسه شوراي تجديدنظر در تاريخ 25/5/94 برگزار و پرونده 8 نفر دانشجو بررسي و احكام مربوطه صادر گرديد.

-         دومين جلسه شوراي تجديدنظر در تاريخ 4/6/94 برگزار و پرونده 5 نفر دانشجو بررسي و احكام مربوطه صادر گرديد.