گالري عكس مربوط به فعاليت هاي شوراي انضباطي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 

برگزاري كلاس هاي آموزشي شوراي انضباطي ويژه كارمندان

                 كاركنان خوابگاه هاي خواهران

                 مسئولين ارشاد كننده در دانشكده ها و خوابگاه ها

 

برگزاري كلاس هاي توجيهي شوراي انضباطي ويژه دانشجويان جديد الورود

                نيمسال اول تحصيلي 95-94

                              دانشكده پزشكي

                              دانشكده دندانپزشكي

                              دانشكده پرستاري و مامايي

                              دانشكده پيراپزشكي

                              دانشكده بهداشت

                              خوابگاه خواهران (خودگردان)