صفحه اصلی > گالري عكس- شوراي انضباطي > اخبار شوراي انضباطي > برگزاري جلسات شوراي انضباطي بدوي دانشجويان در سال 94 

·         برگزاري جلسات شوراي بدوي انضباطي دانشجويان در سال 94

 

-         اولين جلسه شوراي بدوي در تاريخ 24/1/94 برگزار و پرونده 17 نفر دانشجو بررسي و احكام مربوطه صادر گرديد.

-         دومين جلسه شوراي بدوي در تاريخ 2/2/94 برگزار و پرونده 8 نفر دانشجو بررسي و احكام مربوطه صادر گرديد.

-         سومين جلسه شوراي بدوي در تاريخ 12/5/94 برگزار و پرونده 5 نفر دانشجو بررسي و احكام مربوطه صادر گرديد.