صفحه اصلی > گالري عكس- شوراي انضباطي 

 

گالري عكس مربوط به فعاليت هاي شوراي انضباطي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 

برگزاري كلاس هاي آموزشي شوراي انضباطي ويژه كارمندان

                 كاركنان خوابگاه هاي خواهران

                 مسئولين ارشاد كننده در دانشكده ها و خوابگاه ها

 

برگزاري كلاس هاي توجيهي شوراي انضباطي ويژه دانشجويان جديد الورود

                نيمسال اول تحصيلي 95-94

                              دانشكده پزشكي

                              دانشكده دندانپزشكي

                              دانشكده پرستاري و مامايي

                              دانشكده پيراپزشكي

                              دانشكده بهداشت

                              خوابگاه خواهران (خودگردان)