كانون هلال احمر

اين كانون زير نظر سازمان جوانان جمعيت هلال احمر استان و در راستاي فعاليتهاي انسان دوستانه در سطح دانشگاه فعاليت مي نمايد .انتخابات شوراي مركزي اين كانون با حضور نماينده سازمان جوانان هلال احمر هر دو سال يكبار و اعضاي شوراي مركزي و دبير كانون براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.


گروه هاي چهارگانه اين كانون عبارتند از :

1- گروه تسكين آلام بشري                            2-گروه صلح و دوستي  

 3- گروه حمايت از زندگي و سلامت انسانها       4-گروه تأمين احترام انسانها

تيم امداد و نجات از ديگر زير مجموعه هاي اين كانون مي باشد.برگزاري كلاسهاي آموزشي كمكهاي اوليه ، برگزاري اردوهاي فرهنگي ، تفريحي ، ارائه خدمات  اجتماعي در جهت تسكين آلام بشري ، حفظ حرمت و شأن انساني افراد ، بازديد و دلجويي از خانواده هاي زندانيان،تبليغ صفات پسنديده اخلاقي ، اشاعه ورزش خصوصاً ورزش همگاني ، كمك به امر بهداشت رواني و جسمي جوانان ، ترويج روحيه همبستگي و سازگاري و اتفاق جمعي در جامعه از مهمترين برنامه هاي كانون هلال احمر مي باشد.