كانون فيلم و عكس و تئاتر

اين كانون با هدف آموزش دانشجويان در زمينه هاي فيلم سازي ،عكاسي وتئاتر وآشنايي هر چه بيشتر آنهابا اين هنرهاي غني در سطح دانشگاه فعاليت  مي نمايد مهمترين برنامه هاي اين كانون عبارتند از :


1-برگزاري جلسات نقد وبررسي و تحليل فيلم وعكس و تئاتر همراه با نمايش آثار بزرگان سينما

2- برگزاري كلاس هاي آموزش عكاسي ،تصوير برداري ،كار گرداني و ...

3-برگزاري جشنواره هاي فيلم وعكس

4-پخش فيلم به صورت هفتگي در خوابگاهها

5-چاپ نشريه تخصصي

6-برگزاري اردوها

7-تشكيل گروه تئاتر