كانون شعر وادب

كانون شعر وادب با هدف شناساندن فر هنگ غني شعر وادب اصيل ايراني و افزايش سطح آگاهي دانشجويان در اين خصوص فعاليت مي نمايد ،مهمترين فعاليتهاي اين كانون عبارتند از :


1-      شناخت ، پر ورش و هدايت استعدادهاي در خشان دانشجويي در جهت داستان نويسي و شعر با ايجاد حركت هاي نو در صنعت شعر وداستان

2-      غني سازي اوقات فراغت دانشجويان

3-      برگزاري جشنواره هاي شعر وقصه

4-      برگزاري شب شعرها

5-      برگزاري كلاس هاي آموزشي و جلسات شعر خواني ونقد شعر با حضور اساتيد بر جسته

6-      برگزاري اردوهاي فر هنگي و تفريحي

7-      انتشار نشريه