چگونگي تهيه و تنظيم برنامه غذايي
 
 
از آنجا که اکثریت دانشجویان استفاده کننده از غذای سلف سرویس ساکن خوابگاه بوده که عمده غذای مصرفی آنان ، غذای ارائه شده در سلف سرویس است لذا به منظور لحاظ نمودن نقطه نظرات آنان در طراحی برنامه غذایی ، هر ساله نظر سنجی با همکاری شورای صنفی صورت می گیرد و بر اساس آراء استحصال شده برای هر غذا ، آن غذا به صورت ثابت یا گردشی در برنامه غذایی ارائه خواهد گردید
 
شایان ذکر است با توجه به اختلاف سلیقه غذایی دانشجویان بر اساس فرهنگ بومی آنان و نیز اختلاف سلیقه غذا بر اساس جنسیت آنان (به طور مثال گرایش بیشتر پسران به سمت برنج) اداره تغذیه دانشجویان از بهمن 89 طرح ارائه دو نوع غذا در وعده شام را به مرحله اجرا نهاده است که موجب افزایش تنوع غذایی و حق انتخاب دانشجویان و به دنبال آن رضایتمندی بیشتر این عزیزان گردیده است.