مكان و زمان توزيع غذا
مكان توزيع غذا زمان توزيع توضيحات
ناهار صبحانه و شام
سلف سرويس پرديس 13:30- 11:30 17 - 16

زمان توزيع شام در نيمه اول سال

(بهار و تابستان) يك ساعت ديرتر

انجام مي شود

خوابگاه كوثر و نرگس 13:30- 11:45 19- 17
خوابگاه شهيدمطهري 13:30- 11:45
19- 17:30
خوابگاه ريحانه و شهيدآويني 13 - 12 19 - 18
بقيه مكان هاي توزيع بر اساس هماهنگي توزيع مي شود