معرفي اداره تغذيه :
اداره تغذیه فعالیت خود را از سال 65 همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی وپرستاری وپیراپزشکی با پذیرش وخدمات دهی به 98دانشجو شروع نمود وهم اکنون این اداره با برخورداری از مکانهای مناسب وتجهیزات نوین و نیروی انسانی با تجربه وکارآمد آماده خدمات به دانشجویان عزیز می باشد .

وظایف اداره تغذیه :   
-نظارت بر تهیه طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی
- نظارت بر امر بهداشت محیط های طبخ و توزیع و بهداشت فردی و تهیه کارت بهداشت پرسنل
- نظارت بر بهداشت غذا و مواد غذایی و کنترل تاریخ تولید و انقضاء و پروانه ساخت و ...

- انجام تمهیدات لازم جهت نظر سنجی  از دانشجویان

- برنامه ریزی و تهیه برنامه غذایی بر اساس نظرسنجی انجام شده از دانشجویان

- توزیع برخی اقلام غذایی مثل قند شکر و روغن بین دانشجویان بصورت دوره ای

- انجام اقدامات لازم جهت عقد قرارداد تغذیه دانشجویان شامل:

      ·          تهیه جداول آنالیز و گرمبندی غذاها و قیمت کارشناسی هر غذا
      ·          محاسبه قیمت کارشناسی و حجم کل قرارداد سالانه
      ·          پی گیری انجام مناقصه و عقد قرارداد

-           ارائه خدمات اتوماسیون تغذیه

-           تنظیم صورت وضعیت ما هیانه

-           پی گیری خرید قطعات و انجام تعمیرات و رفع نقایص تجهیزات سلف سرویس و آشپزخانه