ليست مشخصات نشريات دانشگاهي داراي مجوز انتشار دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان


رديف نام نشريه نام صاحب امتياز(حقيقي/حقوقي) نام مدير مسئول زمينه انتشار نشريه سال اخذ مجوز انتشار تاريخ آخرين شماره متشرشده
 1   گلابي   بسيج دانشجويي   عارف رئوفي   گاهنامه   89   30/10/91
 2   تلنگر   بسيج دانشجويي   عارف رئوفي   گاهنامه   88   24/11/91
 3   نون والقلم   كانون قرآن وعترت   اميد آزاد بخت گاهنامه   91   20/2/91
 4   دكتر سلام   كانون سلامت رفتار   احسان كريمي   گاهنامه   91   28/11/91
 5   پرگار   تيم رسانه اي دانشگاه   مسعود قريب مطلق   گاهنامه   91   2/2/92
 6   موج مثبت   كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي   رضا افضلي   ماهنامه   91   25/2/92