صفحه اصلی > اداره تربیت بدنی > برنامه كلاس هاي تربيت بدني واحد عمومي 

 

برنامه كلاس هاي تربيت بدني واحد عمومي

 

روزهای هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

تربیت بدنی 1 خواهران

تربیت بدنی 2 خواهران

تربیت بدنی 1 خواهران

تربیت بدنی 1 خواهران

تربیت بدنی 1 خواهران

یکشنبه

-

-

-

تربیت بدنی 1 برادران

تربیت بدنی 1 برادران

دوشنبه

-

-

تربیت بدنی 1 برادران

تربیت بدنی 1 خواهران

تربیت بدنی 1 خواهران

سه شنبه

-

-

-

تربیت بدنی 1 برادران

تربیت بدنی 1 برادران

چهارشنبه

تربیت بدنی 2 خواهران

-

-

تربیت بدنی 1 خواهران

تربیت بدنی 2 خواهران

پنجشنبه

تربیت بدنی 2 برادران

تربیت بدنی 2 برادران

تربیت بدنی 2 برادران

تربیت بدنی 2 برادران

تربیت بدنی 1 برادران

جمعه

-

-

-

-

-