صفحه اصلی > اداره امور خوابگاه ها > فرايند ثبت نام و واگذاري خوابگاه 

خوابگاه مجردي

 شرايط واگذاري خوابگاه مجردي:
دانشجويان متقاضي خوابگاه پس از انجام مراحل ثبت نام در معاونت آموزشي دانشگاه واقع در بيمارستان شهيد محمدي به حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه واقع در ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان مراجعه مي نمايند. 
متقاضيان ضمن مراجعه به اداره امور خوابگاه ها، درصورت وجود ظرفيت اسمي خالي، و همچنين درصورتيكه واجد شرايط اسكان (روزانه غيربومي) باشند توسط كارشناس مربوطه در خصوص قوانين و مقررات خوابگاهي كاملاً توجيه شده و سپس جهت واريز فيش و انجام مراحل بعدي راهنمايي مي گردند.
 
مدارك مورد نياز جهت اسكان در خوابگاه مجردي :
1. فرم معرفي به خوابگاه
2. كپي شناسنامه – صفحه اول (درصورت متاهل بودن كپي صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و همسر)
3. دو قطعه عكس 4×3
4- تكميل فرم هاي مربوط به ثبت نام در خوابگاه
5- كپي فرم انتخاب واحد
6- كپي كارت ملي
7- پوشه روغني

خوابگاه متاهلين

 شرايط واگذاري خوابگاه متاهلين :
فقط دانشجويان برادر متاهل دوره روزانه مي توانند فرم درخواست خوابگاه را تكميل نمايند. (به دانشجويان خواهر- دانشجويان دوره شبانه- دانشجويان داراي بورسيه (كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي) خوابگاه تعلق نمي گيرد)
درخواست افرادي پذيرفته مي شود كه يك ترم تحصيلي از رشته تحصيلي فعلي را با موفقيت گذرانده باشند (ضمن ارائه گواهي از مديريت امور آموزشي دانشگاه) و اگر كمتر از 6ماه از پايان تحصيل باقي مانده باشد درخواست دانشجو جهت امتياز بندي پذيرفته نخواهد شد.
 متقاضيان خوابگاه متاهلين ( دانشجويان برادر متاهل دوره روزانه) پس از مراجعه به اداره امور خوابگاه ها فرم درخواست خوابگاه متاهلين را دريافت نموده و بعد از تكميل و انضمام مدارك مربوطه به اين اداره عودت مي نمايند.
پس از دريافت درخواست هاي دانشجويان و امتياز بندي فرم هاي موجود، ليست واجدين شرايط اعلام مي گردد. افرادي كه دريك دوره امتياز كافي كسب ننمايند و خوابگاه به ايشان تعلق نگيرد در دوره بعدي مجدداً درخواست ايشان امتيازبندي مي گردد و درصورت كسب امتياز خوابگاه به ايشان تعلق مي گيرد.
تخصيص خوابگاه به دانشجو طبق فرم امتيازبندي كه به تائيد شوراي دانشجوئي رسيده است امكان پذير مي باشد.
لازم است محل زندگي، كار و تحصيل همسر دانشجو در شهر محل اشتغال به تحصيل متقاضي باشد.