صفحه اصلی > اداره تربیت بدنی > برنامه كلاس هاي ورزشي كاركنان 

برنامه كلاس هاي ورزشي کارکنان دانشگاه در سالن پردیس 

رشته ورزشی

16الی 20

رشته های ورزشی

16الی 21

بدنسازی بانوان

شنبه و دوشنبه

بدنسازی آقایان

روزهای فرد

فوتبال دستی بانوان

دوشنبه و چهارشنبه

فوتبال دستی آقایان

روزهای فرد

تنیس روی میز بانوان

شنبه و چهارشنبه

تنیس روی میز آقایان

سه شنبه و پنجشنبه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كلاس هاي ورزشي کارکنان دانشگاه در سالن شریعتی

روز های هفته

18:30-17

20- 18:30

22 - 20

23:30- 22

شنبه

بدمینتون بانوان

والیبال آقایان

فوتسال منتخب کارکنان (آقایان)

دارت کارکنان( آقایان)

-

یک شنبه

آمادگی جسمانی بانوان

دارت بانوان

والیبال بانوان

فوتسال کارکنان

معاونت آموزشی

-

دوشنبه

فوتسال بانوان

-

فوتسال منتخب کارکنان (آقایان)

دارت کارکنان (آقایان)

فوتسال هیات علمی دانشگاه

سه شنبه

بدمینتون بانوان

والیبال بانوان

فوتسال حراست و

مرکز بهداشت  دانشگاه

-

چهار شنبه

فوتسال بانوان

-

فوتسال منتخب کارکنان (آقایان)

دارت کارکنان (آقایان)

-

پنجشنبه

امادگی جسمانی بانوان

دارت بانوان

والیبال آقایان

فوتسال کارکنان

پزشکی و دندانپزشکی

-

جمعه

 

ساعت 10 الی 12

فوتسال هیات علمی

ساعت 13 الی 15

بیمارستان کودکان

-